Landen uw zaken goed ? 

Internationaal handelsrecht

U wilt dat uw (internationale) zaken goed gaan. Uw afnemers moeten op tijd betalen, uw leveranciers moeten de juiste goederen en de overeengekomen kwaliteit leveren, uw afspraken moeten duidelijk zijn en bindend. En zo is er nog veel meer waaraan u moet denken. Helaas gaat er het nodige mis daarbij. De rechter moet er soms aan te pas komen.  

VEEM.Legal kan u adviseren over het voorkomen van problemen en u helpen bij het oplossen ervan. VEEM.Legal heeft de nodige ervaring op het gebied van (internationaal) handelsrecht, met nadruk op geschillen tussen Nederlandse en Tsjechische ondernemingen. Een aantal veel voorkomende juridische onderwerpen treft u onder aan. 

Overeenkomsten 

Het opstellen en beoordelen van  internationale koopovereenkomsten waarin contractuele afspraken met uw (buitenlandse) zakenrelaties worden geregeld en advies daarover. Kortom: zorgen dat u alles regelt en afspreekt wat nodig is om problemen zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.  

Geschillen

Handel is zelden zonder geschillen. Bij het oplossen daarvan is niet altijd een advocaat nodig, maar helaas regelmatig wel. Of het nu het aanspannen van een rechtszaak is, het voorkomen of schikken daarvan of enkel hulp bij correspondentie. Daarbij let VEEM.Legal op de eventuele verdere toekomst die u met de zakenrelatie heeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Bij internationaal handelsrecht spelen de volgende vragen een belangrijke rol. Welk recht is van toepassing en welke rechter kan over het geschil oordelen? Kunt u een eigen keuze maken? Zo ja, wanneer en hoe? Wilt u voorkomen dat u onverwacht in een ander land moet procederen of met buitenlands recht te maken krijgt? Dan is het raadzaam om een antwoord op deze vragen te krijgen voordat u een overeenkomst sluit of een procedure aanspant.

Weens Koopverdrag 

Voor internationale koopovereenkomsten van roerende zaken bestaan bijzondere, uniforme rechtsregels. Deze zijn neergelegd in de 'United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods' (afgekort tot CISG), ook wel het 'Weens Koopverdrag' genoemd. Vele staten zijn partij bij dit Verdrag, zo ook Nederland. Ook hier geldt dat het raadzaam is om vooraf te weten of dit Verdrag van toepassing is en of het wenselijk is om voor ander recht te kiezen.

Conformiteit 

Bij levering van goederen die niet aan de overeenkomst voldoet spelen bijzondere zaken een rol zoals het moment van risico-overgang, de overdracht, de keurings- en klachttermijn e.d. Het is goed om te weten wat u kunt of moet doen als u niet geleverd of gekregen heeft wat u heeft afgesproken.

Vorderingen 

Als u ergens recht op heeft volgens een contract of toepasselijk recht, kunt u dat recht mogelijk uitoefenen door een vordering in te stellen. Daarbij kunt u denken aan een vordering tot nakoming van een overeenkomst, aflevering van vervangende zaken, herstel, vermindering van de koopprijs, ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding, gevolgschade, rente e.d.