Přistály Vaše případy dobře ?  

Mezinárodní obchodní právo

Přejete si, aby Vaše (mezinárodní) obchody probíhaly dobře? Aby odběratelé platili včas, dodavatelé dodávali správné zboží v dohodnuté kvalitě, aby Vaše dohody byly jednoznačné a závazné? Je toho spousta, na co musíte dávat pozor. Bohužel někdy uděláte chybu. A někdy musí rozhodovat soud.

VEEM.Legal poskytuje poradenství, díky němuž můžete problémům předcházet nebo je dokážete řešit. VEEM.Legal má potřebné zkušenosti v oblasti (mezinárodního) obchodního práva se zaměřením na spory mezi nizozemskými a českými firmami. Níže uvádíme některá právní témata, která jsou často na pořadu dne.  

Smlouvy

Sepisování a posuzování mezinárodních kupních smluv, které upravují smluvní dohody s Vašimi (zahraničními) obchodními partnery, včetně souvisejícího poradenství. Stručně řečeno, postaráme se o to, aby bylo upraveno a dohodnuto vše, co je nezbytné pro maximální eliminaci problémů. 

Spory

Obchodování se jen zřídka obejde beze sporů. Pro jejich řešení není vždy třeba advokáta, zpravidla ale bohužel ano. Ať už se jedná o zahájení právního sporu, předcházení sporům, jejich smírné řešení nebo prostě jen o pomoc s korespondencí, VEEM.Legal vždy zohledňuje případnou další budoucnost Vašeho obchodního vztahu.

Rozhodné právo a příslušný soud

V mezinárodním obchodním právu hrají důležitou roli níže uvedené otázky. Jaké je rozhodné právo a který soud bude spor rozhodovat? Můžete si to sami zvolit? Pokud ano, kdy a jak? Chcete předejít tomu, že spor bude neočekávaně řešen v jiném státě nebo na základě zahraničního práva? Pak by bylo vhodné znát odpověď na tyto otázky ještě před uzavřením smlouvy nebo zahájením řízení.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Pro smlouvy o mezinárodní koupi zboží existují zvláštní, jednotné právní předpisy. Tyto jsou zakotveny v úmluvě 'United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods' (zkratka CISG), nazývané také jako 'Vídeňská úmluva'. Mnoho států je k této úmluvě připojeno, Nizozemska nevyjímaje. I zde platí, že je vhodné předem vědět, zda se tato úmluva použije nebo zda je vhodnější zvolit jiné právo.

Shoda

U dodávky zboží, které je v rozporu se smlouvou, hrají důležitou roli specifické záležitosti, jako například okamžik přechodu rizika, převod vlastnictví, lhůta pro podání stížnosti, lhůta pro schválení apod. Je dobré vědět, co můžete nebo musíte udělat, pokud jste neobdrželi to, co jste si objednali.

Nároky

Práva vyplývající ze smlouvy nebo rozhodného práva můžete vykonávat prostřednictvím uplatňování nároků. Patří sem například nárok na dodržování smlouvy, dodání náhradní věci, opravu, snížení kupní ceny, zrušení smlouvy, náhradu škody, následnou škodu, úrok apod.